•  
  •  
  •  
  •  
  •  Aktualności

« powrót
23 października 2011 » LAUREACI NAGRODY IM. GRZEGORZA PALKI W 2011 ROKU
Uprzejmie informujemy, że w niedzielę 23 października br. w Muzeum im. Jana Pawła II (Galeria Janiny i Zbigniewa Porczyńskich) w Warszawie miała miejsce uroczystość wręczenia Nagród im. Grzegorza Palki, a nadawanym przez Ligę Krajową,

LAUREATAMI NAGRODY IM. GRZEGORZA PALKI W 2011 ROKU ZOSTALI:

W dziedzinie ogólnopaństwowej:

Elżbieta Bieńkowska – Minister Rozwoju Regionalnego
- za aktywność i skuteczność w transmisji środków europejskich do polskich samorządów i partnerską współpracę z jednostkami samorządu terytorialnego.

Tadeusz Woźniak – Poseł na Sejm RP, samorządowiec
- za działalność na rzecz wdrażania w życiu publicznym wartości wynikających z Katolickiej Nauki Społecznej oraz inicjatywy w zakresie współpracy Polska – Wschód.

W dziedzinie działalności samorządowej o wymiarze ogólnokrajowym:

Paweł Adamowicz – Prezydent Gdańska, Prezes Unii Metropolii Polskich
- za siłę i determinację w urzeczywistnianiu ideałów Solidarności oraz samorządności terytorialnej, szczególnie w wielkich miastach oraz wieloletnią pracę na rzecz dostosowania administracji publicznej do wyzwań nowoczesnej gospodarki.

Stanisław Bodys – Burmistrz Rejowca Fabrycznego, Wiceprezes Unii Miasteczek Polskich
- za działalność na rzecz dobra wspólnego od początku odrodzonego samorządu terytorialnego oraz skuteczne reprezentowanie i  rozwiązywanie spraw małych miast i gmin.

Józef Sebesta – Marszałek Województwa Opolskiego
- za aktywność na rzecz rozwoju gospodarczego regionu, sprawną dystrybucję środków unijnych, w tym wśród przedsiębiorców oraz dobrą współpracę ze środowiskami społecznymi, gospodarczymi i samorządowymi Opolszczyzny.

Marek Wójcik – Zastępca Sekretarza Generalnego Związku Powiatów Polskich
- za inicjowanie wielu oczekiwanych przez środowiska samorządowe rozwiązań prawnych , skutecznie wdrożonych do ustawodawstwa regulującego działalność lokalnych i regionalnych wspólnot mieszkańców.

W kategorii działań w samorządzie lokalnym o znaczeniu ponadlokalnym:

Paweł Kozera – wydawca prasy lokalnej
- za niezłomną realizację od 20 lat idei samorządności, poprzez wydawanie czterech tytułów gazet lokalnych o zasięgu powiatowym.

Ś.P. Krzysztof Lipski – Dyrektor Fundacji Rozwoju Demokracji Lokalnej – Małopolskiego Instytutu Samorządu Terytorialnego i Administracji w Krakowie
- za profesjonalną działalność w zakresie szkoleń, doradztwa i badań, podejmujących nowatorskie rozwiązania wspierające budowanie samorządności lokalnej, w tym za realizację projektów z zakresu zarządzania strategicznego, między innymi strategii rozwoju jednostek samorządowych, tworzonych ze znaczącym udziałem społeczności lokalnych.

Ponadto Kapituła zdecydowała przyznać wyróżnienia, które otrzymują:

Kazimierz Fudala – Wójt Gminy Rzepiennik Strzyżewski
- za działania na rzecz wzmocnienia roli samorządów terytorialnych w kształtowaniu rozwoju społeczno – gospodarczego, w rezultacie kierowania Forum Wójtów, Burmistrzów i Prezydentów Małopolski.

Jan Grabkowski – Starosta Poznański
- za skuteczne zarządzanie jednym z największych powiatów w Polsce oraz działania na rzecz współpracy metropolitalnej.

Tomasz Kałużny – Burmistrz Miasta i Gminy Września
- za krzewienie idei udziału obywateli w demokratycznym akcie głosowania.

Józef Krzyworzeka – Starosta Krakowski
-za realizację podkrakowskiego systemu teleinformatycznego oraz sprawne zarządzanie powiatem.

Jan Olech – Burmistrz Miasta Ustka
- za skuteczne wykorzystywanie środków unijnych na rzecz zwiększenia atrakcyjności miasta oraz współdziałanie z samorządami Środkowego Wybrzeża  w ramach Słowińskiej Grupy Rybackiej.

Władysław Pazdan – Wójt Gminy Limanowa
- za wzorcową koordynację służb zarządzania kryzysowego w czasie klęski żywiołowej oraz działania na rzecz rozwoju gminy.

Witold Stępień – Marszałek Województwa Łódzkiego
- za inicjatywę stworzenia systemu transportu zbiorowego aglomeracji łódzkiej oraz koordynowanie projektu modernizacji dróg wojewódzkich.

Jakub Świtkiewicz – Przewodniczący Zarządu Związku Gmin Regionu Kutnowskiego
- za działania na rzecz rozwoju i aktywizacji  Regionu Kutnowskiego poprzez współpracę międzygminną.

Tegoroczną XIV edycję uroczystości uświetnił koncert muzyki jazzowej pt. „Poważna sprawa”. Wystąpił Michał Kulenty z zespołem w składzie: Jacek Kotlarski – śpiew, Paweł Perliński - fortepian, Robert Kubiszyn – kontrabas, Cezary Konrad – perkusja, Michał Kulenty – saksofon, flet.

Nagroda im. Grzegorza Palki nadawana jest przez Ligę Krajową za wybitne zasługi dla samorządu terytorialnego. Liga Krajowa, zrzeszająca Ligi Miejskie i Ligi Wiejskie, opierająca swoją działalność o hasło: „Rodzina – Wspólnota lokalna – Ojczyzna”, promuje działania na rzecz kontynuacji demokratycznych reform.
Fundując nagrodę im. Grzegorza Palki Liga Krajowa pragnie uhonorować jednego z najwybitniejszych przedstawicieli polskiego samorządu terytorialnego, tragicznie zmarłego Prezydenta Łodzi – Grzegorza Palkę.
Patronat nad Nagrodą objęły oraz udzieliły wsparcia ogólnopolskie organizacje samorządowe, będące stroną Komisji Wspólnej Rządu i Samorządu Terytorialnego: Związek Miast Polskich, Związek Powiatów Polskich, Unia Metropolii Polskich, Unia Miasteczek Polskich, Związek Gmin Wiejskich RP i Związek Województw RP oraz Miasta Łódź i Wrocław. Wsparcia udzieliła również Warszawa, Estrada Warszawska i SKOK.


Galeria