•  
  •  
  •  
  •  
  •  Nagroda im. G. Palki

« powrót
12 października 2010 » Nagroda im. G. Palki
Za rok 2010 Nagrody przyznano...

W dziedzinie ogólnopaństwowej:
Witold Krochmal– Burmistrz Wołowa. Prezes Unii Miasteczek Polskich
- za wieloletni znaczący wkład w budowę polskiego samorządu oraz aktywność w zakresie współpracy międzynarodowej ze szczególnym podkreśleniem Komitetu Regionów.
Jerzy Zająkała- Wójt gminy Łubianka, Przewodniczący Komisji Zrównoważonego Rozwoju Komitetu Regionów.
- za wybitny wkład w rozwój samorządności na poziomie lokalnym, regionalnym, krajowym i europejskim, ze szczególnym uwzględnieniem działalności w Komitecie Regionów.

W dziedzinie działalności samorządowej o wymiarze ogólnokrajowym:
Ewa Filipiak- Burmistrz Wadowic
- za działalność na rzecz pamięci i spuścizny Ojca Świętego Jana Pawła II.
Marcin Jabłoński– Marszałek Województwa Lubuskiego
- za działania na rzecz zwiększenia atrakcyjności i konkurencyjności Województwa Lubuskiego oraz skuteczną absorpcję funduszy UE i budowę społeczeństwa informacyjnego.

W kategorii działań w samorządzie lokalnym o znaczeniu ponadlokalnym:
Michał Roman Karalus – Starosta Pleszewski
- za działania na rzecz ochrony zdrowia, kultury, ochrony środowiska ze szczególnym uwzględnieniem przekształcenia Szpitala Powiatowego.
Małgorzata Węgrzyn – Wójt Gminy Klucze
- za wieloletnie działania na rzecz rozwoju i integracji Jury Krakowsko-Częstochowskiej jako jednolitej krainy geograficzno-historycznej.

Ponadto Kapituła zdecydowała przyznać wyróżnienia, które otrzymują:
Piotr Całbecki – Marszałek Województwa Kujawsko-Pomorskiego
- za stworzenie innowacyjnego instrumentu wewnątrzregionalnej polityki spójności.
Zygmunt Cholewiński– Marszałek Województwa Podkarpackiego
- za działania na rzecz konkurencyjności i innowacyjności gospodarki Podkarpacia.
Andrzej Dec – Radny Miasta Rzeszowa
- za wkład w doskonalenie prawodawstwa w zakresie edukacji i gospodarki przestrzennej.
Bronisław Dutka – Przewodniczący Sejmowej Komisji Samorządu Terytorialnego i Polityki Regionalnej
- za inicjowanie współpracy parlamentu z organizacjami samorządowymi.
Stanisław Kogut – Senator RP
- za szczególne działania na rzecz dzieci i młodzieży niepełnosprawnej.
Paweł Kozera – Wydawca prasy lokalnej
- za szerzenie idei samorządności poprzez wydawanie gazet lokalnych na Mazowszu.
Józef Michalik – Starosta Lubaczowski
- za działania na rzecz rozwoju powiatu.
Marek Obrębalski – Prezydent Jeleniej Góry 
- za działania na rzecz stworzenia unikatowego produktu turystycznego „Uzdrowisko Cieplice”.
Zenon Jerzy Odya – Prezydent Miasta Tczew
- za inicjowanie przedsięwzięć mających istotne znaczenie dla społeczno-gospodarczego rozwoju miasta.
Maciej Ostrowski – Burmistrz Miasta i Gminy Myślenice
- za działania na rzecz rozwoju miasta i gminy oraz regionu.
Jacek Protas – Marszałek Województwa Warmińsko-Mazurskiego, Prezes Zarządu Związku Województw
- za działania na rzecz rozwoju Polski Wschodniej
Jan Puchała – Starosta Limanowski
- za znaczące działania na rzecz rozwoju powiatu
Ewa Pytasz – Dyrektor Ośrodka Kształcenia Samorządu Terytorialnego im. Waldemara Pańki w Katowicach.
- za kreowanie różnych form współpracy między jednostkami samorządu terytorialnego w Województwie Śląskim, przyczyniających się do podnoszenia jakości administracji samorządowej.
Wojciech Rychlik – Starosta Zduńskowolski
- za szczególną aktywność w zakresie modernizacji i przebudowy dróg powiatowych oraz pozyskiwania środków UE na ten cel.
Jarosław Marek Słoma – Członek Zarządu Województwa Warmińsko Mazurskiego.
- za szczególne działanie na rzecz rozwoju obszaru przygranicznego województwa.
Wiktor Skwara- Przewodniczący Rady Gminy Miejsce Piastowe
- za działania na rzecz edukacji i przeciwdziałaniu wykluczeniu cyfrowemu.
Zenon Szczepankowski – Starosta Powiatu Przasnyskiego
- za działania na rzecz rozwoju powiatu.
Jan Leszek Wiącek – Burmistrz Wołczyna 
- za działania na rzecz rozwoju gminy

     Tegoroczną XIII edycję uroczystości uświetnił koncert muzyki barokowej na instrumentach z epoki- zagrał Zespół Muzyki Dawnej-Collegium Spes Musica w składzie Judyta Tupczyńska- skrzypce, kierownik artystyczny zespołu, Grzegorz Lalek – skrzypce, Małgorzata Feldgebel – altówka, Tomasz Frycz – wiolonczela, Grzegorz Zimak – kontrabas, Anton Birula – torba, Anna Kucharska– klawesyn.
     Nagroda im. Grzegorza Palki nadawana jest przez Ligę Krajową za wybitne zasługi dla samorządu terytorialnego. Liga Krajowa, zrzeszająca Ligi Miejskie i Ligi Wiejskie, opierająca swoją działalność o hasło: „Rodzina – Wspólnota lokalna – Ojczyzna”, promuje działania na rzecz kontynuacji demokratycznych reform.
Fundując nagrodę im. Grzegorza Palki Liga Krajowa pragnie uhonorować jednego z najwybitniejszych przedstawicieli polskiego samorządu terytorialnego, tragicznie zmarłego Prezydenta Łodzi – Grzegorza Palkę.

     Liga Krajowa uchwałą Zgromadzenia w dniu 18 maja 1997 r. ustanowiła Nagrodę im. Grzegorza Palki za wybitne zasługi dla rozwoju samorządności terytorialnej.
      Liga Krajowa zrzeszająca Ligi Miejskie i Ligi Wiejskie, opierająca swój program o hasło: Rodzina – Wspólnota lokalna – Ojczyzna, promuje wszelkie działania na rzecz kontynuacji demokratycznych reform w naszym kraju, wspierania reformy Państwa w kierunku decentralizacji kompetencji i finansów publicznych oraz czerpiąc z dorobku pokoleń społeczności lokalnej wspiera wszelkie formy samorządności i tworzenia autentycznych więzi lokalnych integrujących mieszkańców.
 Fundując Nagrodę im. Grzegorza Palki chce uhonorować jednego z najwybitniejszych przedstawicieli polskiego samorządu terytorialnego, tragicznie zmarłego Grzegorza Palkę.
 Grzegorz Palka, pierwszy prezydent Miasta Łodzi w III Rzeczypospolitej, a także w drugiej kadencji Przewodniczący Rady Miejskiej w Łodzi położył nieocenione zasługi w organizowaniu od podstaw wspólnoty samorządowej w drugim co do wielkości mieście w Polsce. W latach 1990 – 1994 kierował pracami Zarządu największej polskiej gminy, znajdującej się wówczas w szczególnie trudnych warunkach społeczno – ekonomicznych.
Łódź zawdzięcza Mu, dzięki Jego prawości, pracy i uzdolnieniom, wzorowe zarządzanie oraz wiele oryginalnych rozwiązań organizacyjnych
i finansowych. Twórca i wieloletni Prezes Unii Metropolii Polskich, zabiegał o poszerzenie uprawnień samorządu terytorialnego i szans rozwojowych wspólnot lokalnych w Polsce.
 Grzegorz Palka kierował się w swoim życiu i pracy ideałami tożsamymi z założeniami programowymi Ligi Krajowej.

O przyznanie nagrody wnioskować mogą Posłowie i Senatorowie RP, oddziały Ligi Krajowej oraz jej organy statutowe, organy samorządu terytorialnego oraz związki i stowarzyszenia samorządowe.
Kapituła w dniu 2 października 2010 roku obradowała w Częstochowie w składzie:
Tadeusz Wrona - Przewodniczący Ligi Krajowej, Przewodniczący Kapituł
Jadwiga Palka - żona Grzegorza Palki, Członek Kapituły
Jolanta Golińska – Członek Kapituły
Włodzimierz Tomaszewski – Członek Kapituły
Jan Hillebrand – Członek Kapituły 
Jerzy Kropiwnicki -Członek Kapituły 
Adam Markowski - Wójt Gminy Janów, Członek Kapituły
Jan Chmielewski – Członek Kapituły
Edward Olszewski – Członek Kapituły 
Andrzej Kicman – Członek Kapituły
Mieczysław Janowski – Członek Kapituły
Bogdan Major – Członek KapitułyGaleria