•  
  •  
  •  
  •  
  •  Nagroda im. G. Palki

« powrót
17 września 2006 » Nagroda im. G. Palki
Liga Krajowa uchwałą Zgromadzenia w dniu 18 maja 1997 r. ustanowiła Nagrodę im. Grzegorza Palki za wybitne zasługi dla rozwoju samorządności terytorialnej.
Liga Krajowa zrzeszająca Ligi Miejskie i Ligi Wiejskie, opierająca swój program o hasło: Rodzina - Wspólnota lokalna - Ojczyzna, promuje wszelkie działania na rzecz kontynuacji demokratycznych reform w naszym kraju, wspierania reformy Państwa w kierunku decentralizacji kompetencji i finansów publicznych oraz czerpiąc z dorobku pokoleń społeczności lokalnej wspiera wszelkie formy samorządności i tworzenia autentycznych więzi lokalnych integrujących mieszkańców. Fundując Nagrodę im. Grzegorza Palki chcemy uhonorować jednego z najwybitniejszych przedstawicieli polskiego samorządu terytorialnego, tragicznie zmarłego Grzegorza Palkę.
Grzegorz Palka, pierwszy prezydent Miasta Łodzi w III Rzeczypospolitej, a także w drugiej kadencji Przewodniczący Rady Miejskiej w Łodzi położył nieocenione zasługi w organizowaniu od podstaw wspólnoty samorządowej w drugim co do wielkości mieście w Polsce. W latach 1990 - 1994 kierował pracami Zarządu największej polskiej gminy, znajdującej się wówczas w szczególnie trudnych warunkach społeczno - ekonomicznych. Łódź zawdzięcza Mu, dzięki Jego prawości, pracy i uzdolnieniom, wzorowe zarządzanie oraz wiele oryginalnych rozwiązań organizacyjnych i finansowych. Twórca i wieloletni Prezes Unii Metropolii Polskich, zabiegał o poszerzenie uprawnień samorządu terytorialnego i szans rozwojowych wspólnot lokalnych w Polsce. Grzegorz Palka kierował się w swoim życiu i pracy ideałami tożsamymi z założeniami programowymi Ligi Krajowej.
O przyznanie nagrody wnioskować mogą Posłowie i Senatorowie RP, oddziały Ligi Krajowej oraz jej organy statutowe, organy stanowiące samorządu terytorialnego oraz związki i stowarzyszenia samorządowe.

W dziedzinie ogólnopaństwowej:
Pan Brunon Synak - Przewodniczący Sejmiku Województwa Pomorskiego
- za zasługi w dziedzinie współpracy międzynarodowej polskiego samorządu

W dziedzinie działalności samorządowej o wymiarze ogólnokrajowym:
Pan Jerzy Widzyk
- za strategiczne działania w zakresie infrastruktury

W kategorii działań w samorządzie lokalnym o znaczeniu ponadlokalnym:
Pan Jerzy Boksznajder - Burmistrz Ząbek
- za działania na rzecz rozwoju mieszkalnictwa i sprawnej administracji
Pan Adam Fudali - Prezydent Rybnika
- za profesjonalne zarządzanie miastem i współpracę subregionalną

Ponadto przyznano wyróżnienia, które otrzymują:
Pan Andrzej Ryński - Marszałek Województwa Warmińsko - Mazurskiego 
- za wkład w budowanie pozycji ogólnopolskich struktur samorządowych
Pan Janusz Sepioł - Marszałek Województwa Małopolskiego
- za aktywną politykę regionalną i skuteczną absorpcję funduszy unijnych
Pan Krzysztof Ciołkiewicz - Prezydent Żyrardowa
- za działania w zakresie rewitalizacji i polityki proinwestycyjnej
Pan Tomasz Łęcki - Burmistrz Miasta i Gminy Murowana Goślina
- za działania na rzecz wychowania oraz transparentności administracji
Pan Edward Trojanowski - Wójt Gminy Wieliszew
- za działania na rzecz rozwoju wspólnoty lokalnej
Galeria