•  
  •  
  •  
  •  
  •  Deklaracja programowa


Liga Krajowa jest ruchem społecznym, który grupuje ludzi o szeroko rozumianych poglądach centrowych. Wszelkie formy samorządności w życiu społecznym i gospodarczym, w tym szczególnie samorząd terytorialny, uznajemy za fundament demokratycznego ładu w Państwie. Naszym celem jest budowa Polski zasobnej gospodarczo, nowocześnie zarządzanej, która jest Krajem na miarę ambicji jej mieszkańców i spełniającym wymogi współczesności. Program Ligi Krajowej opiera się na zasadniczych wartościach, którymi są:

- rodzina - wspólnota lokalna - Ojczyzna,
- chrześcijański system wartości,
- tradycje patriotyczne, wolność i niepodległość,
- "Solidarność" jako bezpośrednia sprawczyni rozbicia systemu komunistycznego,
- samorządność w życiu społecznym i gospodarczym,
- dorobek pokoleń społeczności lokalnej,
- poszanowanie prawa własności,
- praca i uczciwość w życiu publicznym,
- tolerancja.

W realizacji tych celów i wartości Liga Krajowa opiera się przede wszystkim na praktyce i doświadczeniu osób związanych z ideą samorządności, dla których okres funkcjonowania odrodzonych samorządów lokalnych stał się prawdziwą szkołą demokracji.Liga Krajowa zamierza realizować te wartości w kierunku decentralizacji kompetencji i finansów publicznych w Państwie oraz poprzez:

- rozwój trójstopniowego szczebla samorządu terytorialnego,
- wspieranie różnych form samorządności gospodarczej i środowiskowej,
- dążenie do uzyskania równoprawnego dostępu do środków publicznego przekazu dla wspólnot lokalnych,
- wychowanie młodego pokolenia w poszanowaniu tożsamości kulturowej i historycznej wspólnoty lokalnej,
- wspieranie wszelkich form uzyskiwania samodzielności ekonomicznej rodziny,
- udział samorządu lokalnego w decyzjach gospodarczych Państwa,
- tworzenie więzi lokalnych integrujących społeczność gminy,
- rozwój gospodarczy gminy z uwzględnieniem jej lokalnych uwarunkowań,
- promocję gminy w Polsce i świecie,
- poprawę stanu infrastruktury technicznej,
- tworzenie warunków, dla indywidualnego rozwoju mieszkańców